Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và nhà ở, kho bãi, nhà xưởng, công trình xây dựng có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

04/07/2021 - 16:07 GMT+7
 0
 158
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

         Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

         Bên nhận tặng cho (sau đây gọi là Bên B):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

        Nay bằng văn bản hợp đồng này, bên A tự nguyện đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để xác lập tài sản riêng cho bên B theo các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẶNG CHO

       + Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên A:

       Thửa đất số: ….; tờ bản đồ số: ….; diện tích: …. m2; mục đích sử dụng: ….; thời hạn sử dụng: ….; địa chỉ thửa đất: …., …., …. và tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: ……. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. do …. cấp ngày …..

          + Bên A đồng ý tặng cho bên B và bên B đồng ý nhận tặng cho của bên A quyền sử dụng đất có diện tích: ……… m2 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở có diện tích xây dựng: ……… m2, diện tích sàn: …… m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên.

 ĐIỀU 2

ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO

       Bên A tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B không kèm theo điều kiện.

 ĐIỀU 3

CHUYỂN GIAO VÀ ĐĂNG KÝ

  1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ……………….
  2. Bên …… có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 4

VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

       Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên …….. chịu trách nhiệm nộp. 

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

         Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định  của pháp luật. 

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

       Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
       1. Bên A cam đoan:
      1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
      1.2. Thửa đất và tài sản gắn liền với đất thuộc trường hợp được tặng cho theo quy định của pháp luật;
      1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
             a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
             b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
       1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
      1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
       2. Bên B cam đoan:
      2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
      2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
      2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
      2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
       3. Bên A và bên B cùng cam đoan:
      3.1. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận đối tượng của giao dịch là có thật và không đề nghị Công chứng viên phải xác minh hoặc yêu cầu giám định;
      3.2. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

 ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

         1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
         2. Từng bên đã đọc lại Hợp đồng và được công chứng viên giải thích rõ nội dung hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
         3. Hợp đồng này được lập thành 04 bản chính và có hiệu lực theo quy định của pháp luật. 

                        Bên A                                                                 Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow