Mẫu Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Mẫu hợp đồng, hợp đồng mẫu Hợp đồng hủy bỏ mua bán tài sản gắn liền với đất, có hướng dẫn và file word đính kèm.

Tháng 12 8, 2020 - 22:17
Tháng 12 9, 2021 - 22:15
 0  90

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

 Bên bán (sau đây gọi tắt là bên A): 

Ông                                      : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

 Cùng vợ là bà                     : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ......... do UBND ...................... cấp ngày ............

 

Bên mua (sau đây gọi tắt là bên B): 

Ông                                      : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Cùng vợ là bà                     : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ......... do UBND ...................... cấp ngày ............

 

            Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng với các thỏa thuận sau đây: 

ĐIỀU 1

NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ

      - Nguyên trước đây bên A và bên B có ký kết Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất do Phòng công chứng/Văn phòng Công chứng ........... chứng nhận ngày …… tháng ….. năm ……….., số công chứng ……….., quyển số ……….. - TP/CC - SCC/HĐGD.

      - Nay hai bên thống nhất hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất do Phòng công chứng/Văn phòng Công chứng ................... chứng nhận ngày …… tháng ….. năm ……….., số công chứng ……….., quyển số ……….. - TP/CC - SCC/HĐGD.

      - Lý do hủy bỏ: Bên B không còn nhu cầu mua tài sản gắn liền với đất và bên A đồng ý hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất nêu trên.

      -  Hai bên giao trả lại cho nhau những gì đã nhận.

      - Việc giao nhận nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật ngoài sự chứng kiến của công chứng viên.

      - Hai bên đã chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mỗi bên ghi trong hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất nêu trên.

ĐIỀU 2

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

            Lệ phí công chứng Hợp đồng này do ............. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 3

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

            Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

      Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 5

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

       Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 

                       Bên A                                                                                      Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký và  ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.